<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=668324724094092&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Management for Hire - Når du trenger en midlertidig leder

← tilbake

Alle organisasjoner opplever endringer, vekst og utfordringer som krever ledelse, eller det kan være prosjekter man ikke har kapasitet eller kompetanse til å gjennomføre selv. Noen ganger er det derfor et behov for en midlertidig leder for å fylle et tomrom i organisasjonen eller lede et spesifikt prosjekt. I denne artikkelen vil vi utforske begrepet "management for hire", hvorfor og når du trenger en midlertidig leder, samt fordeler, ulemper og hvordan du finner den rette personen for jobben.

 

Hva er management for hire?0002-2525407024 2

Management for hire eller interimledelse som vi også gjerne kaller det, er en tjeneste der en erfaren leder ansettes på midlertidig basis for å fylle et midlertidig ledelsesbehov i en bedrift eller en organisasjon. Dette kan innebære å lede en spesifikk avdeling, et prosjekt, eller til og med hele selskapet eller en hel organisasjon i en overgangsperiode.

Når trenger du en midlertidig leder?0003-2525407024 3

Organisasjonsendringer

Når en organisasjon går gjennom betydelige endringer, kan det være behov for ekstra ledelsesressurser for å sikre en jevn overgang og riktig implementering av endringene. Dette kan innebære omstrukturering, nedbemanning, fusjoner og oppkjøp, eller andre store endringsinitiativer.

Ved sykemelding eller permisjon

Når nøkkelpersoner i organisasjonen er sykemeldt eller i permisjon, kan det være nødvendig å ansette en midlertidig leder for å fylle deres rolle og sikre kontinuitet i arbeidet.

Mellomlederroller

En midlertidig leder kan også være nødvendig i mellomlederroller, som for eksempel avdelingsledere eller prosjektledere, for å sikre at teamet fortsetter å fungere effektivt og oppnå målene sine.

Ekspansjon og vekst

Når en organisasjon vokser raskt eller ekspanderer inn i nye markeder, kan det være behov for ekstra ledelsesressurser for å støtte vekststrategien, håndtere nye utfordringer eller etablere en ny avdeling.

Prosjektledelse

En midlertidig leder kan også være nødvendig for å lede spesifikke prosjekter som krever spesialisert kompetanse og erfaring som organisasjonen kanskje ikke har internt.

C-level posisjoner

Noen ganger kan en organisasjon ha behov for en midlertidig toppleder, for eksempel en konstituert administrerende direktør, for å lede organisasjonen gjennom en kritisk periode eller endring.

Fordeler med management for hire0001-2525407024 1

Fleksibilitet

En av de største fordelene med management for hire er fleksibiliteten det gir. Organisasjonen kan ansette en midlertidig leder for en bestemt tidsperiode eller for å nå spesifikke mål, noe som gir mer fleksibilitet enn en fast ansettelse. Er det usikre tider og du er usikker på om du kan ansette noen, kan management for hire gi deg fleksibiliteten du trenger.

Erfaring og ekspertise

Midlertidige ledere har ofte omfattende erfaring og ekspertise innen sitt felt, noe som betyr at de kan komme inn og levere resultater raskt og effektivt. Våre interimledere har god track record, de har gjort lignende før og vil levere verdi fra dag 1.

Kostnadseffektivitet

Ved å ansette en midlertidig leder kan organisasjonen unngå de langsiktige kostnadene og forpliktelsene som følger med en fast ansettelse, som arbeidsgiveravgift, pensjon og bonus, samtidig som man får tilgang til den nødvendige ledelseskompetansen.

Nøytralitet

En midlertidig leder kommer inn uten tidligere bindinger til organisasjonen og kan derfor tilby en nøytral og objektiv tilnærming til problemløsning og beslutningstaking.

Rask implementering

Midlertidige ledere kan ofte starte arbeidet umiddelbart, noe som betyr at organisasjonen raskt kan få tilgang til den nødvendige ledelseskompetansen og komme i gang med å løse utfordringene sine.

Ulemper og utfordringer0004-2525407024 4

Kulturtilpasning

En av de utfordringene en midlertidig leder møter på kan være kulturtilpasning. Det er viktig at du som oppdragsgiver gir interimlederen en åpen og ærlig innføring i selskapets kultur, verdier og arbeidsmåter, det vil være avgjørende for at interimlederen klarer å levere resultater raskt.

Lederengasjement

Det er også viktig at det kommuniseres tydelig til ansatte og andre ledere hvorfor interimlederen er der, hvilket mandat vedkommende har og hva man ønsker å oppnå med å leie inn en interimleder. Mangel på informasjon kan føre til at midlertidige ledere kan oppleve mindre engasjement fra ansatte, ettersom de ansatte vet at lederen bare er der for en kort periode. Dette kan påvirke teamets produktivitet og samarbeid.

Kostnader

Selv om management for hire kan være kostnadseffektivt på lang sikt, tror mange det kan være dyrt på kort sikt. Dette er en myte og oppstår fordi man får en månedlig faktura på totalkostnaden som man gjerne sammenligner med fast ansattes lederes lønn uten å tenke på arbeidsgiveravgift, pensjon, forsikringer og pensjon. Ikke minst er det viktig å tenke på hva man får av verdi og at interimledere har stor gjennomføringskraft. Vi ser stadig eksempler på interimledere som har tjent inn sin egen kostnad for selskapet i løa kort tid. For de fleste er management for hire en god investering.

Hvordan finne den rette midlertidige lederen0008-2525407024 8

Intern rekruttering

Noen ganger kan den rette midlertidige lederen allerede være ansatt i organisasjonen. Men vi ser stadig at intern rekruttering blir valgt bort som løsning for å fylle et midlertidig ledelsesbehov. Interne ansatte lurer gjerne på hvorfor de ikke kan få jobben permanent, eller hvem som skal gjøre deres jobb i interimperioden, de færreste ønsker to jobber. Mange selskaper ser også at folk som jobber dobbelt blir flaskehalser og man får ikke gjennomført alt det man ønsker.

Management for hire-selskaper

Det finnes også selskaper som oss i AGILE Interim som spesialiserer seg på å tilby management for hire-tjenester. Disse selskapene har ofte et stort nettverk av erfarne ledere som er tilgjengelige for midlertidige roller, og kan raskt finne en leder som passer organisasjonens behov.

Suksessfaktorer for midlertidig ledelse0005-2525407024 5

Tydelige mål og forventninger

For å sikre suksess for en midlertidig leder, er det viktig at organisasjonen setter tydelige mål og forventninger for hva de ønsker å oppnå og hvordan suksess vil bli målt.

Kommunikasjon

God kommunikasjon er avgjørende for å sikre at den midlertidige lederen forstår organisasjonens behov og forventninger, og kan arbeide effektivt med teamet og at organisasjonen forstår hvorfor man har valgt et management for hire løsning og leid inn en interimleder

Tilbakemeldinger og evaluering

Det er viktig å ha jevnlige tilbakemeldinger og evalueringer av den midlertidige lederens arbeid for å sikre at de er på rett spor og at eventuelle problemer blir løst raskt. Man bør også avtale at interimlederen jevnlig avgir rapport på hva man har levert.

Støtte fra organisasjonen

For at den midlertidige lederen skal lykkes, er det viktig at organisasjonen gir nødvendig støtte og ressurser, inkludert tilgang til informasjon, beslutningstaking og teammedlemmer.

Tilpasningsevne

En vellykket midlertidig leder må være i stand til å tilpasse seg raskt til nye situasjoner og endringer, og være villig til å lære og utvikle seg i løpet av oppdraget.

Oppsummert0007-2055796665 7

Management for hire kan være en effektiv løsning for organisasjoner som trenger en midlertidig leder for å håndtere spesifikke utfordringer, endringer, vekst eller å gjennomføre prosjekter. Sørge for at den rette personen får et tydelig mandat og støtte gjennom hele oppdraget.

FAQs0003-2055440501 3

Hva er management for hire?

Management for hire er en tjeneste der en erfaren leder ansettes på midlertidig basis for å fylle et ledelsesbehov i en organisasjon, som for eksempel å lede en avdeling, et prosjekt, eller en hel organisasjon i en overgangsperiode.

Når er det mest hensiktsmessig å ansette en midlertidig leder?

En midlertidig leder kan være nødvendig i situasjoner som organisasjonsendringer, sykemelding eller permisjon, mellomlederroller, ekspansjon og vekst, prosjektledelse, og C-level posisjoner.

Hva er fordelene med management for hire?

Fordelene inkluderer fleksibilitet, erfaring og ekspertise, kostnadseffektivitet, nøytralitet, og rask implementering.

Hvordan kan jeg finne den rette midlertidige lederen for min organisasjon?

Du kan finne den rette midlertidige lederen gjennom intern rekruttering, ekstern rekruttering, management for hire-selskaper, eget nettverk og anbefalinger.

Ta gjerne kontakt med oss her eller book et møte med oss

12. 04 23

Del

Kategorier